národní přírodní rezervace

Polabská černava

Nedaleko Mělníka, na okraji obce Mělnická Vrutice, se nachází zbytky kdysi rozsáhlých přirozených slatinných luk, tzv. černav, ve kterých se ve středním Polabí vyskytuje celá řada vzácných a ohrožených druhů. Např. orchideje a masožravé rostliny.


Plán péče o NPR Polabská černava na období 2005-2014 (Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí)vstavač vojenskývstavač vojenský Orchis militaris - vstavač vojenský
Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Rozšíření: Euroasijský druh, západní hranice jeho rozšíření vede od Katalánska po jižní Švédsko, na východě druh zasahuje přes Kavkaz a Sibiř až po Bajkal, u nás se vyskytuje v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a především na jihovýchodní Moravě.
Doba květu: květen až červen
Charakteristika: Je to 25- 50 cm vysoký, statný vstavač teplých a slunných luk a strání, ale i světlých křovin. S oblibou roste na vápnitých půdách, které jsou většinou sušší, objevuje se však i na stanovištích dosti vlhkých. Dříve patřil u nás k poměrně častým druhům vstavačů, nyní je vstavač vojenský silně ohrožený druh naší flóry (C2).
prstnatec májovýprstnatec májový Dactylorhiza majalis - prstnatec májový
Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Rozšíření: celkové rozšíření pokrývá hlavně západní a střední Evropu, zasahuje až do Skandinávie, chybí ve východní Evropě. U nás je tento druh nejrozšířenější z prstnatců. Dříve rostl na každé vlhčí louce, dnes díky melioracím ubývá.
Doba květu: květen až červen
Charakteristika: vlhkomilná vytrvalá bylina, ráda roste ve velkém množství pohromadě. Rostlina je vysoká 25 - 40 cm.Barva květenství je rozličná - od skoro bílé až po tmavě nachovou. Listy jsou často skvrnité. Roste od nížin až do hor, převážně na vlhčích nebo bažinatých loukách, alkalických nebo kyselých. Je to ohrožený druh naší flóry (C3), chráněn zákonem, mezinárodně je chráněn úmluvou CITES.
prstnatec pleťovýprstnatec pleťový Dactylorhiza incarnata -
prstnatec pleťový

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Rozšíření: západní, hlavně střední a severní Evropa, mírná Asie, u nás poněkud hojněji rozšířen na jižní Moravě.
Doba květu: červen až červenec
Charakteristika: Silná rostlina, 20 - 40 cm vysoká, se světle zelenou dutou lodyhou. Vyhledává slunná a stále dostatečně vlhká místa na mokrých loukách (především na vápenci), ale i na rašeliništích a jílovitých půdách. Prstnatec pleťový je velice variabilním druhem. U nás patří mezi silně ohrožené rostliny (C2). Je chráněn zákonem a je zahrnut do mezinárodní úmluvy o obchodu CITES.
pětiprstka žežulníkpětiprstka žežulník Gymnadenia conopea -
pětiprstka žežulník

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Rozšíření: Euroasijský druh, nejvýchodněji zasahuje přes Povolží, Kavkaz a severní Írán na Sibiř a Dálný východ.
Doba květu: červen až srpen
Charakteristika: Rostlina je vysoká 20 - 60 cm. Květy jsou slabě vonné. Roste ve vápnitých porostech ostřic, rašeliništích, příležitostně také ve světlých křovinách a lesích téměř celé Evropy. Pětiprstka je pojmenována podle své prstnatě dělené hlízky. Patří k ohroženým druhům naší květeny (C3),chráněna zákonem a současně je zařazena k druhům pod ochranou mezinárodní úmluvy CITES.
kruštík bahenníkruštík bahenní Epipactis palustris - kruštík bahenní
Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Rozšíření: Evropa (kromě nejjižnějších a nejsevernějších oblastí), západní a střední Asie, zhruba po Bajkal, u nás je hojnější na Moravě.
Doba květu: červenec až srpen
Charakteristika: Vytrvalá bylina vysoká až 50 cm. Roste na nezastíněných a stále vlhkých nebo dočasně zaplavovaných lokalitách, hlavně slatinných loukách nížinaž podhorského stupně. Je zařazen k silně ohroženým druhům naší flóry (C2). Ve stejné kategorii je chráněn i zákonem. Podobně jako i další naše orchideje je také zařazen do ochrany mezinárodní úmluvy CITES.
listy bradáčku vejčitého s poupětem květy bradáčku vejčitého Listera ovata - bradáček vejčitý
Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Rozšíření: Je to eurasijský druh s centrem rozšíření v mediteránní oblasti. Vyskytuje se do nadmořských výšek 2000 m.
Doba květu: květen až červenec
Charakteristika: Vytrvalá bylina, vysoká 30-60cm s plazivým oddenkem a žláznatě chlupatou lodyhou. Charakteristické jsou dva vstřícné široce vejčité listy, na květech hluboce dvojlaločný pysk a dlouze stopkatý semeník. Roste zejména v teplomilných lesních společenstvech a křovinách, na vlhkých loukách, ale i v sušších travnatých porostech od nížin až po subalpínské polohy. Vyžaduje půdy s vyšším obsahem vápníku, které jsou hlinité až jílovité. V červeném seznamu je uveden jako Vzácnější druh (C4).
květy tučnice obecnélisty tučnice obecné Pinguicula vulgaris - tučnice obecná
Čeleď: Lentibulariaceae - bublinatkovité
Rozšíření: Evropa, Severní Amerika
Doba květu: květen až červen
Charakteristika: hmyzožravá rostlina. Drobný hmyz, který se snaží přeběhnout přes list, se nalepí a je na listové ploše stráven. Lepkavý sekret listů obsahuje enzymy štěpící bílkoviny. Při trávení hmyzu se její listy svinují od okrajů ke středu. Vodu i část minerálních látek přijímá spodní plochou svých lapacích listů, půda pod ní tedy nesmí nikdy vyschnout. Na podzim její listy zaniknou a vytvoří se přezimovací pupen, který se opět rozvine až zjara. Květy jsou 1 - 1,3cm dlouhé, listy jsou v přízemní růžici, lepkavé. Roste na rašeliništích a prameništích. Je to značně choulostivá rostlina. Patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2). Je chráněna zákonem.

Území je součástí mezinárodně významného Mokřadu Liběchovky a Pšovky. Rozloha rezervace je 5, 74 ha. Velkým negativním zásahem do hydrologických poměrů území byla stavba skupinového vodovodu pro města Mělník, Kralupy n. Vltavou, Slaný, Kladno a Neratovice.

Pozn.: CITES je zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy se tomuto dokumentu také říká "Washingtonská úmluva." více.:

Napište mi, prosím, jak se Vám tato stránka líbí

Váš email:

Komentář:


[CNW:Counter]

Copyright © 2005 Marie Pravdová